Firma “AMTRAF” s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin pragnie poinformować, iż w dniu 02/04/2012 r. podpisała z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy umowę o dofinansowanie w ramach:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
  • Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
  • Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Numer projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-272/11
Tytuł projektu: “Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy AMTRAF s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin”
Całkowita wartość projektu:               1 275 510,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR:              725 900,00 PLN
Nazwa Beneficjenta:  “AMTRAF” s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin, ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź

Fundusze Europejskie dla rozwoju Regionu Łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa