W ramach realizacji projektu unijnego o nr: WND-RPLD.03.02.00-00-272/11 pod nazwą:

„Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Amtraf s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin”

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Ogłaszamy postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu.

Numer postępowania PN/02/2013
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowania Dostawa używanego wózka widłowego

Dane zamawiającego

Nazwa Zamawiającego AMTRAF s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin
Adres Łódź, 91-205, ul. Aleksandrowska 67/93
Telefon 42 650 17 03
E-mail amtraf@amtraf.com, m.brodowicz@amtraf.com
Fax 42 650 91 19
Adres www http://www.amtraf.com
Osoba kontaktowa Małgorzata Brodowicz

Szczegóły zamówienia

Miejsce uzyskania specyfikacji do zamówienia Strona Zamawiającego www.amtraf.com, zakładka Projekt unijny, Załącznik nr 1; siedziba firmy
Opis przedmiotu zamówienia 1.     Wózek widłowy- używany zgodnie ze specyfikacją zawartą w Zał. nr 1.
Dodatkowe informacje Oferta w języku polskim, oferta w walucie PLN,
Informacje dotyczące wadium Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania wadium.
Kryteria oceny ofert Cena – 80,00% Stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny z badanej oferty mnożony przez 80- max. 80 pkt

Rok produkcji- 10% Stosunek roku produkcji z badanej oferty do roku produkcji w ofercie z najwyższym rokiem produkcji mnożony przez 10- 10 pkt

Udokumentowany przebieg motogodzin (UPM)- 10% Stosunek UPM w ofercie z najniższym UPM do UPM z badanej oferty mnożony przez 10- 10 pkt

Termin realizacji zamówienia Wymagane
Data realizacji zamówienia
30.09.2013
Miejsce realizacji zamówienia Siedziba Zamawiającego
Termin składania ofert 12.09.2013 godz. 10.00, otwarcie ofert odbędzie się z siedzibie Zamawiającego 12.09.2013 o godzinie 10.30
Miejsce składania ofert Osobiście w siedzibie zamawiającego, kurier, list polecony- prosimy o umieszczenie adnotacji z numerem postepowania na kopercie.
Uwagi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania.

Załącznik nr 1

Specyfikacja do Zamówienia

Wózek widłowy – używany

Maksymalna liczba punktów – 100

Załącznik nr 2

Specyfikacja do Zamówienia

Wózek widłowy:

 1. Sprawny, rok produkcji min. 2007 rok
 2. Elektryczny- akumulatory żelowe
 3. Udźwig 1800-2000 kg
 4. Wysokość podnoszenia 3 m
 5. Sterowany rozstaw i przesuw wideł
 6. Ogumienie uniwersalne
 7. Gwarancja- minimum 6 miesięcy
 8. Serwis dostępny na terenie Polski
 9. Montaż i rozruch u klienta
 10. W okresie 7 lat od dnia 27.07.2011 wózek nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych, krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
 11. Rejestr. UDT

Fundusze Europejskie dla rozwoju Regionu Łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa