W ramach realizacji projektu unijnego o nr: WND-RPLD.03.02.00-00-272/11 pod nazwą:

„Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Amtraf s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin”

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Ogłaszamy postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu.

Numer postępowania PN/01/2012
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowania Dostawa systemu informatycznego do zarządzania firmą wraz ze sprzętem informatycznym i oprogramowaniem

Dane zamawiającego

Nazwa Zamawiającego AMTRAF s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin
Adres Łódź, 91-205, ul. Aleksandrowska 67/93
Telefon 42 650 17 03
E-mail amtraf@amtraf.com, m.brodowicz@amtraf.com
Fax 42 650 19 91
Adres www http://www.amtraf.com
Osoba kontaktowa Małgorzata Brodowicz

Szczegóły zamówienia

Miejsce uzyskania specyfikacji do zamówienia Strona Zamawiającego www.amtraf.com, zakładka Aktualności, Załącznik nr 1; siedziba firmy
Opis przedmiotu zamówienia 1.     System informatyczny do zarządzania firmą wraz z wdrożeniem zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do Zamówienia

2.     Sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do Zamówienia

Dodatkowe informacje Oferta w języku polskim, oferta w walucie PLN,
Warunki udziału w postępowaniu INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego.
UWAGA:
Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 – 1 „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Na potwierdzenie spełniania warunków powyżej, Dostawca winien przedstawić:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) oświadczenie Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia niepublicznego- Zał. nr 2 do Zamówienia

Informacje dotyczące wadium Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania wadium.
Kryteria oceny ofert Cena – 100,00%
Termin realizacji zamówienia Wymagane
Data realizacji zamówienia
31.12.2012
Miejsce realizacji zamówienia Siedziba Zamawiającego
Termin składania ofert 2012-06-26 godz. 10.00, otwarcie ofert odbędzie się z siedzibie Zamawiającego 2012-06-26 o godzinie 10.30
Miejsce składania ofert Osobiście w siedzibie zamawiającego, kurier, list polecony- prosimy o umieszczenie adnotacji z numerem postepowania na kopercie.
Uwagi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postepowania.

Załącznik nr 1

Specyfikacja do Zamówienia

System informatyczny do zarządzania firmą wraz z wdrożeniem:

 1. Moduły (ilość licencji): Sprzedaż (3), Produkcja (2), Zamówienia (1), Księgowość (1), Środki trwałe (1), Kadry i płace (1), Administrator (10)
 • Funkcjonalność zapytań, ofertowania i zamówień po stronie zakupów i sprzedaży zgodnych z ISO 9001
 • Funkcjonalność zakupów krajowych, importowych tj. przyjęć i wydań magazynowych
 • Funkcjonalność zarządzania gospodarką magazynową min. bilans zapotrzebowania materiałowego, możliwość zarządzania położeniami w magazynie, obsługa zwrotów, kompletacja, konfekcjonowanie, obsługa zleceń wewnętrznych
 • Możliwość sprawnego zarządzania procesem planowania, rozliczeń produkcji
 • Możliwość zarządzania zasobami produkcyjnymi
 • Rejestracja przebiegu procesów produkcyjnych
 • Możliwość przypisywania kosztów nieposiadających źródła np. dodatkowe narzuty
 • Możliwość planowania produkcji na podstawie wprowadzanej technologii w tym: uproszczone planowanie, szczegółowe planowanie, na okresy planistyczne
 • Funkcjonalność sprzedaży krajowej i zagranicznej
 • Funkcjonalność rejestracji bazy danych kontrahentów oraz zarzadzania relacjami z klientami
 • Funkcjonalność rejestracji bazy danych towarów oraz ich zarządzanie
 • Funkcjonalność raportowania w oparciu o wielowymiarowe analizy danych
 • Funkcjonalność obsługi procesów księgowych zgodny z ustawą o rachunkowości w tym: obsługa wielopoziomowego układu kont księgowych, obsługa inteligentnych schematów księgowania, obsługa kontroli kręgów kosztów, obsługa preliminarza płatności, obsługa importu i eksportu przelewów bankowych, wsparcie dla procesów windykacji, integracja danych zakupowych, sprzedażowych, produkcyjnych, kadrowo-płacowych, obsługa e-deklaracji, obsługa wielowalutowości, obsługa księgowań okresowych, możliwość automatycznego wygenerowania sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości oraz zestawień zgodnych z MSSF
 • Funkcjonalność rejestracji składników majątkowych rozumianych, jako środki trwałe w tym: obsługa wszystkich dokumentów związanych z zarządzaniem środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, możliwość dwutorowości amortyzacji, pełna historyczność środków trwałych, możliwość uzyskania zestawień związanych z planowanymi odpisami amortyzacyjnymi z odpisami rzeczywistymi, pełna integracja z modułem finansowo- księgowym
 • Wielowymiarowe analizy danych, zestawienia z możliwością tworzenia własnych
 • Możliwość definiowania zadań i operacji związanych z procesami funkcjonującymi w firmie oraz weryfikacja i nadzór nad tymi procesami ze strony systemu
 • Model bazodanowy
 • Łatwość kojarzenia zamówienia z rysunkiem,
 • Możliwość instalacji czytników kodów kresowych powiązanych z ważeniem i identyfikacją produktów
 • Możliwość dostępu do systemu z dowolnej jednostki operacyjnej poza firmą
 1. Przeprowadzenie analizy i projektu wdrożenia
 2. Instalacja i konfiguracja systemu oraz sprzętu na wskazanych jednostkach roboczych- techniczna i funkcjonalna
 3. Dopasowanie systemu do potrzeb produkcyjnych Zamawiającego: stworzenie ok 20 raportów, dodatkowych wydruków
 4. Przeniesienie wszystkich danych z użytkowanych jednostek roboczych do nowego systemu (finansowych, magazynowych, produkcyjnych, kontrahentów)
 5. Szkolenie- ok 6-8 pracowników
 6. Wsparcie posprzedażowe- 4-5 dni
 7. Gwarancja na system min. 1 rok, gwarancja na instalacje systemu, sprzętu, oprogramowania, utrzymanie systemu, aktualizacje zgodnie ze zmieniającymi się przepisami, prawo do nowych wersji oprogramowania

Sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem:

 • Serwer:

– platforma- IntelServer Systems SR1630HGP lub równoważne

– model procesora Intel Xeon Processor X3430 lub równoważne

– pamięć operacyjna- 8GB

– dyski twarde 2×1 TB SATA II lub równoważne

– obsługa Raid lub równoważne

– moc zasilacza 500W

– szafa RACK stojąca 1000 mm lub równoważne

– UPS X 750VA Rack lub równoważne

– Kabel FTP

 • Komputery x 3

– Intel Core i5-2400 Processor lub równoważne

– 4 GB pamięci operacyjnej

– karta graficzna GeForce GTX 550 Ti lub równoważne

– 1000 GB pojemność dysku twardego

– napęd optyczny DVD+R/RW

– obudowa micro-ATX, wentylator 1x80mm, 1×120 mm,

– Monitor x 3 17 cali, technologia wykonania TN + film TFT, kontrast min 700: 1, jasność min 300 cd/m2, złącze analogowe, złącze cyfrowe

 • Oprogramowanie: System operacyjny typu Windows 7 x3 szt., typu MS Office 2010 PL KPC x3 szt., program typu IntelliCad x2 szt.

Załącznik nr 2

…………………………..

Miejsce, data

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(dane firmy)

 

OŚWIADCZENIE

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu dla Amtraf s.c.

 1. PN/01/2012

Oświadczam, że firma ……………………………………………………………, z siedzibą w ……………………………………, przy ul. ……………………………………………., NIP………………………………, Regon………………………………., KRS…………………………….

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niepublicznego

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia

 

…………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Regionu Łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa