W ramach realizacji projektu unijnego o nr: WND-RPLD.03.02.00-00-272/11 pod nazwą:

„Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Amtraf s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin”

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Ogłaszamy postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu.

Numer postępowania PN/02/2012
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowania Dostawa wycinarki wodnej

Dane zamawiającego

Nazwa Zamawiającego AMTRAF s.c. T. Brodowicz, J. Kobrzycki, M. Werszynin
Adres Łódź, 91-205, ul. Aleksandrowska 67/93
Telefon 42 650 17 03
E-mail amtraf@amtraf.com, m.brodowicz@amtraf.com
Fax 42 650 91 19
Adres www http://www.amtraf.com
Osoba kontaktowa Małgorzata Brodowicz

Szczegóły zamówienia

Miejsce uzyskania specyfikacji do zamówienia Strona Zamawiającego www.amtraf.com, zakładka Projekt unijny, Załącznik nr 1; siedziba firmy
Opis przedmiotu zamówienia 1.     Wycinarka wodna wraz z montażem i uruchomieniem  zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do Zamówienia
Dodatkowe informacje Oferta w języku polskim, oferta w walucie PLN,
Informacje dotyczące wadium Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania wadium.
Kryteria oceny ofert 60 % cena, 40% wymagania techniczne- szczegóły ujęte w specyfikacji do zamówienia
Termin realizacji zamówienia Wymagane
Data realizacji zamówienia
31.01.2013
Miejsce realizacji zamówienia Siedziba Zamawiającego
Termin składania ofert 18/10/2012 godz. 10.00, otwarcie ofert odbędzie się z siedzibie Zamawiającego 18/10/2012 o godzinie 10.30
Miejsce składania ofert Osobiście w siedzibie zamawiającego, kurier, list polecony- prosimy o umieszczenie adnotacji z numerem postepowania na kopercie.
Uwagi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania.

Załącznik nr 1

Specyfikacja do Zamówienia wraz z kryteriami oceny

Wycinarka wodna wraz z uruchomieniem

Maksymalna liczba punktów – 100

LP Kryterium Waga Sposób obliczania punktacji
1 Cena 60% – 0-60pkt Stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny z badanej oferty mnożony przez 60
2 Pompa o ciśnieniu pracy podczas cięcia ciągłego minimum 6000 bar 15% – 15pkt Wymaganie spełnione – 15 pkt

Wymaganie niespełnione – 0pkt

3 Rozbieralna głowica pięcio-osiowa z systemem kompensacji prostopadłości cięcia (stożkowatości) wyposażona w optyczny wskaźnik położenia osi dyszy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę funkcji kompensacji stożka- co najmniej jeden tego typu system dostarczony, uruchomiony i pracujący u klienta 15% – 15pkt Wymaganie spełnione – 15 pkt

Wymaganie niespełnione – 0pkt

4 ·         Stół o parametrach 2×4 metry.

·         Korpus konstrukcji samonośnej z wanną ze stali nierdzewnej

·         Oprogramowanie zawierające w pełni automatyczny rozkład elementów na arkuszu (nesting)

·         Sterowanie CNC i napędy zapewniające dokładność pozycjonowania 0,1 mm- punkty absolutnej referencji.

·         Automatyczne centralne smarowanie

·         Świadectwo innowacyjności

·         Podnoszone lustro wody w regulowanym automatycznie zanurzeniu

·         Czujniki antykolizyjne i czujnik wysokości (grubości) materiału

·         Sito ze stali nierdzewnej umieszczone w wannie do wychwytywania odpadów

·         Oprogramowanie IGEMS R9 lub równoważne

·         Transport, montaż i uruchomienie maszyny wraz z oprogramowaniem

·         Szkolenie dla 4 pracowników

·         Gwarancja 12 miesięcy

·         Certyfikat CE

·         Gwarantowany serwis pogwarancyjny – dostępny z terenu Polski

10% – 10pkt Wszystkie wymagania spełnione – 10 pkt
Minimum jedno z wymagań niespełnione – 0 pkt

Fundusze Europejskie dla rozwoju Regionu Łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa